Sverige - ett föregångsland

Sverige – ett föregångsland inom energismart fjärrvärme

Fjärrvärmen behåller sin ställning som den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Idag svarar fjärrvärme för över 50 procent av den totala uppvärmningen i Sverige, det vill säga av bostäder, lokaler och industrier. Tittar man endast på flerbostadshus värms mer än 80 procent av dessa med fjärrvärme.


Alla svenska städer med över 10 000 invånare har i dag ett fjärrvärmenät. Det innebär att Sverige tillsammans med Danmark och Finland är ett föregångsland på området.


När energiministern talade på Nordiska ministerrådets och Nordic Energy Researchs konferens om hur Norden kan bistå i klimatomställningen genom teknologi, kompetens och integrerade energisystem, lyfte han fram fjärrvärmen som ett bra exempel:

– Jag tycker frågan är mycket angelägen då fjärrvärme är en energismart och miljövänlig energiform. Ökad export kan även skapa jobb i Sverige, så det här är viktigt ur flera synpunkter.


Exportera fjärrvärme, tjänster och produkter

– Jag är själv väldigt angelägen om att vi ska kunna exportera fjärrvärmens produkter och tjänster, inte minst det kunnande vi i Sverige har runt fjärrvärme och fjärrkyla.

Det här är en viktig fråga även med tanke på det europeiska energisystemet som är mycket gasberoende, dessutom av importerad rysk gas. Så vi vill gärna titta närmare på det här med exportfrågan framöver och hoppas att regeringen kan återkomma i frågan ”så långt det är praktiskt möjligt”.

– Jag tycker att Sverige bör kunna hitta en väg till att bli en stor exportör inom sektorn för värme och kyla, och då ska vi naturligtvis underlätta ett sådant arbete, sa energiminster Ibrahim Baylan


TILL STARTSIDAN

Restvärme tas tillvara

Idag samarbetar fjärrvärmeföretagen i Sverige med industrier på omkring 70 orter för att ta vara på restvärme. Det är flest i Europa och motsvarar uppvärmning av cirka 200 000 småhus. Genom sin starka ställning har fjärrvärmen spelat en viktig roll för Sverige har kunnat minska sitt beroende av fossila bränslen.

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme