Grönt energitänk med europeisk räckvidd

Grönt energitänk med europeisk räckvidd

I Sverige har vi under lång tid kunnat utveckla fjärrvärmen till att bli så hållbar som möjligt för samhället. Över 90 procent av alla bränslen är fossilfria, och i ett kraftvärmeverk är produktionen så effektiv att man förutom fjärrvärmen kan få ut el som en bonus, och där grön överskottsel kan säljas vidare till Europa.


Så är fallet här på Södertörn, där fjärrvärmeledningarna bildar ett sammanhängande nät som ger uppvärmning och varmvatten. Fjärrvärmen produceras centralt i produktions-anläggningar, och är ändå en typiskt regional företeelse. Men tittar man på hela produktionskedjan ser man ett energisystem med nationell, ja, till och med europeisk räckvidd. 


Import av avfall

Rivningsavfall från främst Storbritannien importeras via fartyg till hamnen i Södertälje. Där flisas det till bränsle, förbränns i Igelstaverket och blir energi från Södertörns Fjärrvärme. Det är en miljötjänst som är mycket klimatsmart. Fartygen lämnar Södertälje med finvirke för export och utnyttjar resan tillbaka att transportera bland annat rivningsavfallet – ett avfall som annars skulle ha deponerats utan tillvaratagande av dess energiinnehåll.Export av grön el

Från Igelstaverket får man – vid sidan av värme och varmvatten – även el som komplement till fjärrvärmen. Elen är en välkommen bonus som kommer från samma bränsle och produktionsprocess som värmen vid så kallad kraftvärmeproduktion.


Med ökad kraftvärmeproduktion räcker överskottselen även till export, vilket ger andra länder tillgång till renare energi. Överskottet säljs bland annat till Polen, ett av de länder som främst använder fossila bränslen som kol och olja. Där gör den gröna elen alltså en stor miljötjänst genom att ersätta motsvarande mängd inhemsk el, och bidrar på så sätt till ett mer fossilfritt Europa.


Kunskap på export

Produktion av värme och kyla är den största energisektorn inom EU, vars långsiktiga plan är att öka andelen biobränslen och energiåtervinning genom att kraftvärme och fjärrvärme byggs ut.


– Det är viktigt att Sverige är aktivt i den globala energiomställningen, inte minst i frågan om en hållbar värmeförsörjning. Vi ska dessutom se energiomställningen som en möjlighet för tillväxt och för att skapa nya jobb, sa energiminister Ibrahim Baylan vid ett besök i Storbritannien förra året.


Genom att tillsammans med andra aktörer ständigt utveckla och förbättra det lokala kretsloppet kring fjärrvärmen kan man faktiskt säga att Södertörns Fjärrvärme från sitt lokala perspektiv är med och bidrar till ett mer fossilfritt Europa.


TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme