Fjärrvärme vs bergvärme

Fjärrvärme vs bergvärme

Hur står sig fjärrvärme prismässigt i förhållande till bergvärme? Vi har jämfört de båda alternativen utifrån totalkostnad, det vill säga det man totalt måste ta ur sin plånbok för att täcka årskostnaderna. 


Fjärrvärme vinner totalt sett

Vårt eget ”råd-och-rön-test” för fjärrvärme kontra bergvärme visar att fjärrvärme står sig bra i konkurrensen vad gäller kostnader. Lägg därtill flera miljöfördelar så framstår fjärrvärmen som ett mycket fördelaktigt alternativ.


Jämför alla priser

Ett vanligt misstag är att bara jämföra energipriser. Man måste beakta alla kostnader: energi-, drifts-, underhålls- och investeringskostnader. Bygger man nytt kan det vara svårt att räkna hem en bergvärmeinvestering mot att ansluta sig till fjärrvärme. Är man redan fjärrvärmekund är det inte ekonomiskt försvarbart att byta till bergvärme. Det beror på att anslutningsavgiften, som är en tung investeringspost, ger lång återbetalningstid. Till skillnad från en fjärrvärmecentral innehåller en bergvärmepump dessutom köldmedier, dvs kemikalier som krävs för att värmepumpen ska fungera.


Lägre CO2-utsläpp

Även ur ett miljöperspektiv är fjärrvärme att föredra, då el till uppvärmning helst inte ska användas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. El ska endast användas när det är det enda som fungerar.

Fjärrvärme från Södertörns Fjärrvärme produceras i ett bioeldat kraftvärme- och fjärrvärmeverk med endast marginell användning av fossila bränslen, vilket ger mycket låga CO2-utsläpp till luften. Vi har år efter år haft Storstockholms lägsta fjärrvärmepris och under riksgenomsnittet.


Obegränsat med varmvatten

Till skillnad från en värmepump ger fjärrvärme obegränsad tillgång på tappvarmvatten.


Tryggt

Eftersom vi både äger fjärrvärmenätet och levererar energin har vi ett långtgående ansvar.


Sparar utrymme

Fjärrvärmecentralen tar upp betydligt mindre plats än en värmepump för bergvärme.


Miljöanpassat

Vår fjärrvärme produceras i ett bioeldat kraftvärme- och fjärrvärmeverk och förbrukar minimalt med el.


Tystgående

Fjärrvärmecentralen är tystare än en värmepump vars ljud kan uppfattas som störande.


Enkelhet

Fjärrvärmecentralen är en enkel konstruktion med få rörliga delar och litet underhållsbehov.


TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme