Fjärrvärme – smart energiutnyttjande

Illustration: Jan Rojmar

Fjärrvärme; en miljötjänst med samhällsnytta

Att elda sopor har dålig klang. Och gamla tiders hantering lämnade mycket övrigt att önska. Miljögifter spreds i en tid då både medvetenheten och de tekniska lösningarna var begränsade.


I dag är förbränning av hushållsavfall för produktion av fjärrvärme något helt annat. Ur skorstenarna på anläggningarna som utvinner energin kommer främst vattenånga. Ändå lever många av föreställningarna kvar från förr.  


Allt är bättre än deponi

Återvinningen av hushållsavfall ökar ständigt och mängderna avfall minskar. En del går dock inte att tillvarata och hamnar därför som slutprodukt på deponi. Om man inte förbränner avfallet och utvinner energi av det.

Att lägga sopor på deponi är dyrt. Dessutom bildas metangas som man är tvungen att ta hand om. Om man inte gör som Södertörns Fjärrvärme i Skogås – tar hand om gasen – blir man tvungen att frakta bort den, vilket är dåligt energiutnyttjande

.

Avfallstrappan 

Avfallstrappan är ett mått på kvaliteten på resursutnyttjande. Det bästa avfallet är förstås inget avfall alls. Att återanvända är bättre än att materialåtervinna, som i sin tur är bättre än att energiutvinna. Ja, ni förstår principen för den så kallade avfallstrappan.

Avfallstrappan anger en hierarki för i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.

Fjärrvärme är främst ett sätt att energiutvinna. Som bränsle använder vi sådant som annars skulle deponeras, det vill säga hamna på soptipp eller annan slutförvaring (lägsta steget på avfallstrappan). Fjärrvärmen ekosund

Nu är fjärrvärmen på väg uppåt på avfallstrappan. Enligt statistik som branschorganisationen Svensk Fjärrvärme tagit del av ökar andelen industriell spillvärme i den svenska fjärrvärmen.

Det kan ses som att vi återanvänder värme, alltså utnyttjar värme som redan finns för att producera fjärrvärme.
Ett redan ekosunt sätt att producera värme blir därmed ännu ett snäpp sundare.

Att elda hushållsavfall som inte går att tillvarata på annat sätt och som annars skulle hamna på deponi definieras enligt avfallstrappan som smart energiutnyttjande.

Därför använder Södertörns Fjärrvärme energi från bland annat Högdalenverket, som tillhör Fortum och som producerar värme av hushållssopor, främst under sommaren då kraftvärmeproduktionen stängs av.

TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme