Vägen till ett grönt inomhusklimat

Vägen till ett grönt inomhusklimat

För att du ska kunna ha ett skönt inomhusklimat samtidigt som samhället ska minska klimatutsläppen, behövs smart tänkande inom fjärrvärmen. Vi jobbar ständigt på nya lösningar tillsammans med politiker och olika aktörer inom energibranschen.


Genom att fjärrvärmen gått från fossila till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, kraftvärme, återvinning av spillvärme och värme från avfallsförbränning har Sveriges totala koldioxidutsläpp minskat med en femtedel på två decennier.*

Redan när fjärrvärmen började byggas ut var avsikten att förbättra luften i våra städer. Omställningen från fossila bränslen till förnybar och återvunnen värme är den största förklaringen till att Sverige har lyckats nå klimatmålen, menar Naturvårdsverket.   


Smarta lösningar

Största delen av energin som används till värmeproduktionen i Sverige är idag antingen förnybar eller återvunnen.

Bara hos oss på Södertörn pågår en mängd insatser för att hitta lösningar som gör att t ex återvinning av energi i material som inte kan återanvändas på annat sätt kan bli fjärrvärme. Vi tar vara på resurser som annars går till spillo; rester från skogen, avfall och överskottsvärme.


I Hammarbyverket används t ex. värmen från avloppsvatten som returvärme. För bara några decennier sedan var avloppsvatten en slutprodukt som i bästa fall renades innan det återfördes till våra vattendrag. I dag är det en energiresurs som värmer tusentals bostäder och kyler hela shoppingcentra.

Och vi utvinner metangas ur avfallet i Sofielund för att skapa fjärrvärme. Tack vare det har vi dels förhindrat utsläpp av en mycket potent växthusgas, dels har vi kunnat ersätta fossila bränslen.


Fjärrvärmens möjligheter

Intresset för samhällsnyttan och den cirkulära ekonomin ökar, och i samma takt efterfrågan på fjärrvärmens möjligheter. Så för att kunna fortsätta vårt byggande av hållbara energilösningar – som ger dig ett grönt inomhusklimat och samhället en resurssnål energisektor – behöver vi fortsatt kloka politiska beslut som stöder den satsning på en energi-infrastruktur där kostnaderna redan är tagna, och framtidsperspektiven är ljusa.

Vårt arbete, medvetna konsumenter och en ökad andel återbruksinitiativ kommer att ta oss vidare på vägen mot ett hållbart samhälle.* källa: Energiföretagen


TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme