Förnybar tallbecksolja

Ingen torv i fjärrvärmerören

Nu har den sista  torvhögen eldats upp och hädanefter ska  inte mer torv tas in i systemet. Torven började användas på Igelstaverket i början av 1990-talet, som ersättning för kol. Den har eldats under kalla vinterdagar när andra bränslen inte räckt till. Men nu blir det ingen mer torv och därmed minskar koldioxidutsläppen med 50 000 ton/år. 


Det ursprungliga målet var att fasa ut torven till år 2020 men målet har uppnåtts redan 2016. I början av året eldades den sista torvhögen upp och nu ska inte mer torv tas in i systemet. Torv räknas för det mesta till fossila bränslen, den största källan till utsläpp av växthusgaser.

– Trots att torven bara stått för en liten del av våra bränslen har det varit ett viktigt mål. För oss som jobbar har torven varit dammig att hantera, så utfasningen är positiv även ur arbetsmiljösynpunkt, säger Karin Medin, vd för Söderenergi.

- Utfasningen passar också väl in i Södertörns Fjärrvärmes miljömål, utfasning av alla fossila bränslen. Nu finns ingen mer torv i våra rör som levererar värme till alla kunder på Södertörn, säger Thomas Forsberg, VD på Södertörns Fjärrvärme.


Vad ersätter?

Så vad ska man använda istället? Jo, tallbecksolja. Nu finns möjligheten att ersätta torven med tallbeckolja, som har sjunkit i pris och ökat i tillgång. Tallbecksoljan är en förnybar flytande olja och en biprodukt från pappersmassatillverkning.


Efterfrågan sedan världskrigen

Torvbrytning går långt tillbaka i tiden; runt första och andra världskriget var efterfrågan stor för energiändamål. Under 1950-talet utvecklades näringsberikade torvprodukter för yrkes- och fritidsodlare.

Det var efter oljekriserna på 1980-talet som produktionen av energitorv återupptogs.

Torv blev ett alternativt inhemskt bränsle, och användandet ökade stadigt fram till en bit in på 2000-talet.


Inga elcertifikat

Torv inkluderades i elcertifikatsystemet år 2004 vilket ledde till att torvanvändningen för elproduktion ökade. Vid utgången av 2012 utfasades de äldsta anläggningarna ur systemet. Det fick som följd att de flesta anläggningar som använder torv som bränsle försvann ur systemet.


Torv som bränsle

Torv räknas för det mesta som ett fossilt bränsle, trots att det nybildas snabbare än andra fossila bränslen som kol, olja och naturgas.

Torv kommer från biomassa, men är delvis nedbruten och det finns stora kolmängder inlagrade.


TILL STARTSIDAN

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme