Trappa upp mot hållbarhet

Trappa upp mot hållbarhet

Avfallstrappan förklarar hur effektivt vi tillvaratar restvärde ur uttjänta produkter för att utvecklas mot ett mer hållbart samhälle med cirkulär ekonomi. Det är EU som har beslutat om denna avfallshierarki, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige.

Strävan i all utveckling är att gå ”uppåt” i trappan. Fjärrvärme som är ett komplett energi- och avfallssystem bidrar till att förflytta andra produkter uppåt i trappan.


Avfallstrappan utgår från att det nästan alltid finns ett restvärde kvar i en uttjänt vara. Det kan vi dra nytta av genom att tillvarata värdet på olika sätt. Även om vi alltid bör sträva uppåt i avfallstrappan så kan vi göra nytta även på trappsteg längre ner.


Fjärrvärme är ett utmärkt exempel på utnyttjande av kvarvarande restvärden. Eftersom vi utvinner energi ur uttjänt material som gamla trämöbler och rivningsavfall gör vi en hållbarhetstjänst. Hade vi inte utnyttjat materialet för energiproduktion hade det troligen hamnat på deponi i stället.


Tittar man på hela fjärrvärmesystemet hamnar man ännu högre på avfallstrappan. Vi inte bara utvinner energi från uttjänt material. Vi återvinner i själva verket ”produkten energi” genom att t ex tillvarata restvärme i avloppsvatten och omvandla till ny fjärrvärme.


Vi kan till och med dra nytta av material som redan placerats på deponi, trappans lägsta steg och materialets slutstation. Det gör vi genom att ta vara på den rötgas som naturligt uppstår i deponier när material bryts ner – och göra om gasen till fjärrvärme. Vardagsmagi!

Avfallstrappan. Den allra bästa produkten från hållbarhetssynpunkt är en som aldrig produceras! Vi kan till exempel minimera resursutnyttjandet genom att använda en tygkasse flera gånger och därmed undvika att producera flera plast- eller papperskassar. Vi kan också återanvända produkter, återvinna materialet i produkter eller utvinna energin som finns kvar i uttjänt material. Ju högre upp på avfallstrappan, desto bättre från hållbarhetssynpunkt.

Källa: I Röret, en kundtidning från Södertörns Fjärrvärme